Có Hình [THÁNG 11 - THÁNG 12] ~ THAM KHẢO MIỀN BẮC

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 23-11-2022
Lô ngày: 14-41, 04-40, 23-32
----------------------------------------
DÀN 55 số:
01,02,03,04,06,07,08,09,12,14,
16,17,21,22,24,29,31,32,33,34,
36,38,39,44,47,49,53,54,55,56,
57,62,63,64,65,70,72,73,74,75,
76,77,80,81,82,83,87,88,91,92,
93,94,95,96,99
DÀN 34 số:
01,02,03,06,07,08,14,16,17,21,
22,24,31,32,33,34,36,38,39,47,
53,62,63,65,70,73,74,77,82,87,
88,92,95,96
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 24-11-2022
Lô ngày: 04-40, 07-70, 09-90
--------------------------------------
Dàn 48 số:
02,05,07,08,12,14,16,17,21,24,
29,30,32,33,34,37,38,39,42,43,
44,47,48,49,50,52,55,56,58,60,
61,62,66,68,69,71,72,73,74,78,
79,80,81,83,87,91,92,97
Dàn 35 số:
02,12,16,21,24,30,32,33,34,37,
38,39,42,48,50,55,56,58,60,61,
62,66,68,69,71,73,74,78,79,80,
81,83,87,91,97
 

kinas122

Trẻ trâu
MIỀN BẮC 24-11-2022
Lô ngày: 04-40, 07-70, 09-90
--------------------------------------
Dàn 48 số:
02,05,07,08,12,14,16,17,21,24,
29,30,32,33,34,37,38,39,42,43,
44,47,48,49,50,52,55,56,58,60,
61,62,66,68,69,71,72,73,74,78,
79,80,81,83,87,91,92,97
Dàn 35 số:
02,12,16,21,24,30,32,33,34,37,
38,39,42,48,50,55,56,58,60,61,
62,66,68,69,71,73,74,78,79,80,
81,83,87,91,97
Theo xem nào
 

Mailaanhem

Chúa tể đa cấp
MIỀN BẮC 24-11-2022
Lô ngày: 04-40, 07-70, 09-90
--------------------------------------
Dàn 48 số:
02,05,07,08,12,14,16,17,21,24,
29,30,32,33,34,37,38,39,42,43,
44,47,48,49,50,52,55,56,58,60,
61,62,66,68,69,71,72,73,74,78,
79,80,81,83,87,91,92,97
Dàn 35 số:
02,12,16,21,24,30,32,33,34,37,
38,39,42,48,50,55,56,58,60,61,
62,66,68,69,71,73,74,78,79,80,
81,83,87,91,97
2 ki
 

HUATOANQUEN55

Địt mẹ đau lòng
🟢
MIỀN BẮC 25-11-2022
Lô ngày: 67-76, 05-50, 12-21
--------------------------------------
Dàn 60 số:
02,04,05,07,12,14,17,18,19,21,
23,24,26,29,32,33,34,37,38,41,
43,45,46,47,49,50,54,55,56,59,
62,64,65,67,68,69,70,71,72,74,
76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
Dàn 50 số:
07,12,14,17,18,19,21,23,24,26,
29,32,33,34,37,38,41,43,45,46,
47,49,50,54,55,56,59,62,64,65,
67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,
82,83,88,89,91,92,93,94,96,98
Dàn 40 số:
29,32,33,34,37,38,41,43,45,46,
47,49,50,54,55,56,59,62,64,65,
67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,
82,83,88,89,91,92,93,94,96,98
Dàn 30 số:
47,49,50,54,55,56,59,62,64,65,
67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,
82,83,88,89,91,92,93,94,96,98
Dàn 20 số:
67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,
82,83,88,89,91,92,93,94,96,98
Dàn 10 số:
82,83,88,89,91,92,93,94,96,98
 

milanox

Tôi là 1 thằng mặt lồn
một Triệu Quân Sự chung thân, mấy trăm nghìn anh em bú đề
 
Top